Header Ads

Share 1 số link CONTACT 2018 chưa Fix By Duy Phương

+TOÀN BỘ LINK REPORT :
 -Link báo cáo vi phạm quyền riêng tư :
https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783
 -Link báo cáo 13t :
https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 
 -Link báo cáo 14t :

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
 -Link báo cá tống tiền :

https://www.facebook.com/help/contact/567360146613371
 -Link báo cáo giả mạo :
https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
 -Link cáo cáo tù nhân :
https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603
 -Link báo cáo web sex :
https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325  
 -Link báo cáo chứng tử :

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
 -Link báo cáo tưởng nhớ :

https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480
- Link báo cáo tự tử :

https://www.facebook.com/help/contact/305410456169423


+TOÀN BỘ LINK UNLOCK :
 

- Link unlock 13T :
https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
- Link đổi tên :
https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
 - Link xác nhận danh tính : (Cần Acc Log Nhé)
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

 - Link  mở khóa tài khoản FAQ :

https://vi-vn.facebook.com/help/contact/317389574998690
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
 - Link unlock tên giả : (Dùng cho Rename cũng được)  

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
 - Link xác nhận tài khoản : 

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
 - Link đổi ngày sinh : 

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
 - Thay 
đổi tên theo ngôn ngữ : 
https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186
 - Link unlock tuởng nhớ : 

https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098
- Link unlock mã phê duyệt :
https://www.facebook.com/help/contact/242953272730344
https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855

+ MỘT SỐ LINK CONTACT KHÁC :

 
 - Mở khóa block tính năng : 

https://www.facebook.com/help/contact/571927962827151
 - Xóa email trên tài khoản  : 

https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641
 - Số điện thoại bị lỗi : 

https://www.facebook.com/help/contact/336570443083768
 - Vấn đề về SMS : 

https://www.facebook.com/help/contact/338822979524831
 - Xóa sđt trên tài khoản : 

https://www.facebook.com/help/contact/439851082721667
 - Báo cáo vấn đề đăng nhập : 

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
 - Unlock Group : 

https://www.facebook.com/help/contact/201356176630584
 - Không nhận số điện thoại : 

https://www.facebook.com/help/contact/336570443083768

Facebook comments

0 Bình luận