Header Ads

[TUT] Tut Rip Chất Fake 3 Nước Khác Nhau

Đầu tiên tải hola về fake ip VIỆT NAM
VÀO TRANG VICTIM CẦN BÁO CÁO
MẠO DANH + THỜI GIAN NÀY KHÔNG PHÙ HỢI = ẢNH KHỎA THÂN VÀ KHIÊU DÂM
+ DOANH NGHIỆP
Xong rồi vào link: https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
1 Nhập link victim cần report
2 Tên của victim
3 chọn 9 năm
Thần chú là : Trang này được đóng giả con gái của tôi , chúng tôi hy vọng facebook
sẽ xóa nó bởi vì các đội bảo vệ con tôi . cảm ơn
Báo cáo xong rồi vào link 14t: https://www.facebook.com/help/contact/140815688
9442791
FAKE IP HÀN QUỐC + NGÔN NGỮ rồi thần chú lun : 이 페이지는 내 딸 을 사칭 , 우리
는 페이스 북 을 내 아동 보호 팀 때문에 삭제 바랍니다. 감사
Rồi xong thì FAKE IP THÁI LAN + NGÔN NGỮ làm típ thần chú lun : หนา้นจีҟะ ปลอมตวั
เป็น ลกูสาวของฉนั และเรา หวงัวา่การลบ facebook ของ ฉนั เพราะ ทมีการคมุ้ครอง
เด็ก ขอบคณุ
Tiếp theo thì FAKE IP NHẬT BẢN
+ NGÔN NGỮ vào link 13t ở trên làm xong rồi thì vào link 14t làm như y chang nh
ư trên 13t thần chú lun : このページには、私の娘を偽装している、と私たちは児童保護チー
ムので、私のFacebookの削除を願っています。おかげで
Nên sử dụng acc 2015 hoặc 2014 hoặc 2012 hoặc 2013 hiệu quả hơn nhiều.
Rồi vào lại trang cá nhân của victim báo cáo thêm 1 vé mạo danh.

Facebook comments

0 Bình luận