Đầu tiên tải hola về fake ip VIỆT NAM
VÀO TRANG VICTIM CẦN BÁO CÁO
MẠO DANH + THỜI GIAN NÀY KHÔNG PHÙ HỢI = ẢNH KHỎA THÂN VÀ KHIÊU DÂM
+ DOANH NGHIỆP
Xong rồi vào link: https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
1 Nhập link victim cần report
2 Tên của victim
3 chọn 9 năm
Thần chú là : Trang này được đóng giả con gái của tôi , chúng tôi hy vọng facebook
sẽ xóa nó bởi vì các đội bảo vệ con tôi . cảm ơn
Báo cáo xong rồi vào link 14t: https://www.facebook.com/help/contact/140815688
9442791
FAKE IP HÀN QUỐC + NGÔN NGỮ rồi thần chú lun : 이 페이지는 내 딸 을 사칭 , 우리
는 페이스 북 을 내 아동 보호 팀 때문에 삭제 바랍니다. 감사
Rồi xong thì FAKE IP THÁI LAN + NGÔN NGỮ làm típ thần chú lun : หนา้นจีҟะ ปลอมตวั
เป็น ลกูสาวของฉนั และเรา หวงัวา่การลบ facebook ของ ฉนั เพราะ ทมีการคมุ้ครอง
เด็ก ขอบคณุ
Tiếp theo thì FAKE IP NHẬT BẢN
+ NGÔN NGỮ vào link 13t ở trên làm xong rồi thì vào link 14t làm như y chang nh
ư trên 13t thần chú lun : このページには、私の娘を偽装している、と私たちは児童保護チー
ムので、私のFacebookの削除を願っています。おかげで
Nên sử dụng acc 2015 hoặc 2014 hoặc 2012 hoặc 2013 hiệu quả hơn nhiều.
Rồi vào lại trang cá nhân của victim báo cáo thêm 1 vé mạo danh.
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Vui lòng xem Hướng Dẩn Sử dụng trước khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)